Penulis Topik: MENCINTAI AHLULBAIT NABI WAJIB ATAS UMMAT ISLAM  (Dibaca 2013 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline Abu Zahra

MENCINTAI AHLULBAIT NABI WAJIB ATAS UMMAT ISLAM
« pada: Maret 21, 2013, 07:49:54 AM »
MENCINTAI AHLULBAIT NABI WAJIB ATAS UMMAT ISLAM


Allah 'azza wa jalla berfirman, "Katakanlah: Aku tidak meminta upah apa pun kepada kalian atas penyampaian risâlah-Nya selain kecintaan kepada keluarga. [TQS Al-Syûrâ ayat 23]

Dari Ibnu ‘Abbâs berkata: Tatkala turun ayat ini: Qul lâ as`alukum ‘alaihi ajran illal mawaddata fil qurbâ, mereka berkata, “Wahai Rasûlullâh, siapakah kerabatmu yang wajib atas kami mencintai mereka?” Beliau berkata, “‘Ali, Fâthimah dan kedua putra mereka.”     

Ayat ke-23 dari sûrah Al-Syûrâ ini nashsh yang mewajibkan atas kaum muslimîn untuk mencintai keluarga Nabi saw, dan mencintai keluarga beliau yang disucikan itu termasuk asas dalam ajaran Islam yang suci sebagaimana telah disebutkan. Maka mengenal, mencintai dan mengikuti mereka itu adalah suatu keniscayaan dan tanpa itu amal menjadi sia-sia, sebab ini termasuk masalah yang pokok. Keluarga Nabi saw selalu disebutkan dan disertakan dalam shalawât bagi Nabi saw.

Shalat tanpa shalawât bagi Nabi dan keluarganya tidak sah, doa tanpa shalawât terhijâb atau terhalang, dan shalawât bagi Nabi yang tidak disertakan keluarganya, maka shalawât tersebut menjadi buntung dan ini dilarang oleh Rasûlullah saw.

“Janganlah kamu ber-shalawât atasku dengan shalawât yang buntung.” Lalu mereka bertanya, “Apakah shalawât yang buntung itu wahai Rasûlullah?” Beliau berkata, “Kalian ber-shalawât atasku dan kalian diam (tidak ber-shalawât bagi keluargaku), tetapi ucapkanlah: Ya Allah, curahkanlah shalawât atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad.” 

Maka singkatan saw mesti dibaca: Shallallâhu ‘alaihi wa ãlihi wa sallam atau shallallâhu ‘alaihi wa ãlih  (Allah mencurahkan shalawât dan salâm atasnya dan keluarganya) supaya tidak melanggar larangan Rasûlullah dalam ber-shalawât.

Dari Ibnu ‘Abbâs berkata: Rasûlullâh saw telah berkata, “Cintailah Allah karena Dia telah memberimu kenikmatan, cintailah aku karena kecintaan kepada Allah, dan cintailah keluargaku kerena kecintaan kepadaku.” 

Rasûlullâh saw berkata, “Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya pada apa dia telah menghabiskannya, tentang jasadnya yang pada apa dia telah merusakkannya, tentang hartanya pada apa dia telah meng-infâq-kannya dan dari mana diperolehnya, dan tentang kecintaan kepada kami Ahlulbait.” 

PAHALA BAGI ORANG YANG MENCINTAI AHLULBAIT AS

Rasûlullâh saw berkata, “Siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya dia mati sebagai syahîd. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya dia mati dalam keadaan diampuni dosanya. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati dalam keadaan bertobat. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya dia mati dalam keadaan beriman dengan sempurna keimanannya. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya Malakul Maut memberikan kabar gembira dengan surga, lalu malaikat Munkar dan Nakîr. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia akan diantarkan ke surga seperti pengantin perempuan yang diantarkan ke rumah suaminya. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya dibukakan baginya dua pintu ke surga di dalam kuburnya. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya Allah menjadikan kuburnya tempat ziarah para malaikat Al-Rahmân. Ketahuilah siapa yang mati di atas kecintaan kepada keluarga Muhammad, niscaya dia mati di atas Al-Sunnah wal jamâ‘ah.” 

Dari Al-Hasan bin ‘Ali as: Sesungguhnya Rasûlullâh saw telah berkata, “Teguhkanlah oleh kalian kecintaan kepada kami Ahlulbait, karena sesungguhnya siapa yang berjum-pa dengan Allah ‘azza wa jalla sedang dia mencintai kami, niscaya dia masuk surga dengan syafa‘at kami. Demi yang diriku di tangan-Nya, tidak berguna bagi seorang hamba akan amalnya kecuali dengan mengenal hak kami.” 

Dari ‘Ali bin Abî Thâlib as berkata: Rasûlullâh saw telah berkata, “Syafa‘atku bagi ummatku yang mencintai Ahlulbaitku dan mereka adalah para pengikutku.” 

Dari ‘Ali as bahwa Rasûlullâh saw tatkala turun ayat ini: Ketahuilah, dengan berdzikir kepada Allah tenteramlah hati-hati. Dia berkata, “Yang demikian itu ialah orang yang mencintai Allah dan Rasûl-Nya dan mencintai Ahlulbaitku dengan benar tidak dusta.” 
   
Dari Al-Hasan bin ‘Ali as: Sesungguhnya Rasûlullâh saw telah berkata, “Tetaplah dalam mencintai kami Ahlulbait, sebab sesungguhnya orang yang berjumpa dengan Allah ‘azza wa jalla dan dia mencintai kami niscaya masuk ke surga dengan syafa‘at kami, demi yang diriku di tangan-Nya, tidak berguna bagi seorang hamba amalnya kecuali dengan mengenal hak kami.” 
   
Dari Jâbir bin ‘Abdullâh berkata: Rasûlullâh saw berka-ta, “Tidak mencintai kami Ahlulbait selain orang mu`min yang ber-taqwâ, dan tidak membenci kami kecuali orang munâfiq yang celaka.” 

Dari ‘Ali bin Al-Husain berkata: Rasûlullâh saw telah berkata, “Mencintaiku dan mencintai Ahlulbaitku bermanfaat pada tujuh tempat yang ketakutannya sangat besar: (1) Ketika wafat, (2) di dalam kubur, (3) ketika dibangkitkan, (4) ketika dibagi kitab, (5) ketika dihisab, (6) ketika ditimbang amal, dan (7) ketika di Al-Shirâth.”   

Dari Abû Sa‘îd Al-Khudri berkata: Telah berkata Ra-sûlullâh saw, “Siapa yang diberi karunia oleh Allah mencintai para imam dari Ahlulbaitku, maka sesungguhnya dia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, dan seseorang (yang mencintai mereka) tidak diragukan bahwa dia di surga, maka sesungguhnya dalam mencintai Ahlibaitku itu ada dua puluh perkara: Sepuluh darinya di dunia, dan sepuluh lagi di akhirat.

Adapun sepuluh yang di dunia adalah: (1) Zuhud (tidak dikuasai dunia), (2) semangat dalam beramal, (3) wara‘ (berhati-hati menjalankan) dalam ajaran, (4) senang dalam ibadah, (5) bertobat sebelum mati, (6) giat dalam bangun malam, (7) putus asa dari apa-apa yang ada pada tangan orang lain, (8) menjaga perintah Allah dan larangannya ‘azza wa jalla, (9) benci kepada dunia dan (10) dermawan.

Adapun yang sepuluh di akhirat adalah: (1) Tidak dibentangkan dîwân (penayangan amal) baginya, (2) tidak ditegakkan neraca baginya, (3) diberikan kitabnya di sebelah kanannya, (4) dicatatkan baginya 'bebas dari neraka', (5) diputihkan wajahnya, (6) diberi busana surga, (7) disyafa‘ati 100 orang dari keluarganya, (8) Allah memandang kepadanya dengan kasih, (9) dimahkotai dengan mahkota surga dan (10) masuk ke surga tanpa hisab. Maka beruntung manusia-manusia yang mencintai Ahlibaitku.” 

HUKUMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI AHLULBAIT AS

Rasûlullâh saw berkata, “Ketahuilah siapa yang mati di atas kebencian kepada keluarga Muhammad, dia datang pada hari kiamat dengan tertulis di antara kedua matanya: Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ketahuilah siapa yang mati di atas kebencian kepada keluarga Muhammad, dia mati sebagai orang yang kâfir. Ketahuilah siapa yang mati di atas kebencian kepada keluarga Muhammad, dia tidak menci-um harum surga.” 
   
Dari ‘Abdullâh bin ‘Abbâs bahwa Rasûlullâh saw berkata, “Wahai anak-anak ‘Abdul Muththalib, sesungguhnya aku meminta kepada Allah tiga hal bagi kalian: Meneguhkah qâ`im kalian (Al-Mahdi as), Dia menunjuki orang yang tersesat dari kalian dan Dia mengajari orang jahil dari kalian dan aku meminta kepada Allah agar Dia menjadikan kalian manusia-manusia yang murah hati, mulia dan penyayang, maka kalaulah seseorang memberdirikan kakinya lalu dia shalat dan shaum kemudian dia bertemu dengan Allah sedang dia benci kepada Ahlulbait Muhammad, tentu dia masuk ke neraka.” 
   
Dari Abû Sa‘îd Al-Khudri berkata: Rasûlullâh saw telah berkata, “Demi yang diriku di tangan-Nya, tidak seorang pun membenci kami Ahlulbait melainkan Allah memasukkannya ke dalam neraka.”     

Dari Ibnu ‘Abbâs berkata: Rasûlullâh saw telah berkata, “Pada hari kiamat, tidak ada yang berkendaraan selain kami berempat---maka Nabi saw menyebutkan (dirinya) dan Shâlih, Hamzah dan ‘Ali bin Abî Thâlib as sampai beliau mengatakan---dan kalaulah seorang ahli ibadah mengabdi  kepada Allah di antara rukun (sudut Ka‘bah yang padanya terdapat Hajar Aswad) dan maqâm (tempat berdiri Nabi Ibrâhîm as) selama seribu tahun dan seribu tahun sampai kurus lagi lusuh dan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan benci kepada keluarga Muhammad, niscaya Allah menyeretnya di atas batang hidungnya ke dalam neraka Jahannam.” 
   
Dari Abû Sa‘îd berkata: Rasûlullâh saw telah berkata, “Siapa yang membenci kami Ahlulbait maka dia itu orang munâfiq.”   

Dari Mu‘âwiyah bin Khadîj telah berkata, “Mu‘âwiyah bin Abû Sufyân mengutusku kepada Al-Hasan bin ‘Ali as saya melamar putrinya----atau saudara perempuannya----atas nama Yazîd lalu saya mendatanginya, maka saya menyebutkan Yazîd kepadanya. Maka dia berkata, 'Kami tidak menikahkan perempuan-perempuan kami sehingga kami bermusyawarah dengan mereka.' Maka saya mendatangi perempuan tersebut dan saya sebutkan Yazîd kepadanya, lalu dia berkata, 'Demi Allah hal itu tidak terjadi walau sahabatmu (Yazîd) berjalan kepada kami sebagaimana Fir‘aun berjalan pada Banî Isrâ`îl membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup kaum perempuan mereka.' Kemudian aku kembali kepada Al-Hasan as, lalu saya berkata: Kamu telah mengirimku kepada suatu bencana dia (perempuan itu) menyebut Amîrul Mu`minîn Fir‘aun.” Dia berkata, “Wahai Mu‘âwiyah, janganlah kamu mem-benci kami karena Rasûlullâh saw telah berkata, ‘Tidak membenci kami dan tidak iri kepada kami seseorang melainkan pada hari kiamat dia dihalau dari telaga dengan cambuk dari neraka.’” 

Dari Jâbir bin ‘Abdullâh Al-Anshâri berkata: Rasûlullâh saw berkhotbah kepada kami, lalu kami mendengarnya mengatakan, “Wahai manusia, siapa yang membenci kami Ahlulbait, niscaya Allah menghimpunnya pada hari kiamat sebagai yahudi.” Lalu saya berkata, “Wahai Rasûlullâh, sekalipun dia shaum dan shalat?" Beliau berkata, “Sekalipun dia shaum dan shalat dan mengaku muslim.”   
« Edit Terakhir: Maret 21, 2013, 07:53:07 AM oleh Abu Zahra »
 

Tags:
 

GoogleTaggedRelated Topics

  Subyek / Dimulai oleh Jawaban Tulisan terakhir
15 Jawaban
6984 Dilihat
Tulisan terakhir Desember 15, 2012, 05:50:02 PM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
2096 Dilihat
Tulisan terakhir Desember 15, 2012, 01:07:20 AM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
3291 Dilihat
Tulisan terakhir Desember 20, 2012, 06:54:59 PM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
876 Dilihat
Tulisan terakhir April 22, 2013, 06:50:49 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1196 Dilihat
Tulisan terakhir April 22, 2013, 07:12:30 PM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1414 Dilihat
Tulisan terakhir April 25, 2013, 10:57:16 AM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1254 Dilihat
Tulisan terakhir Mei 02, 2013, 11:43:30 AM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
1226 Dilihat
Tulisan terakhir Mei 05, 2013, 06:45:27 AM
oleh Abu Zahra
0 Jawaban
401 Dilihat
Tulisan terakhir Agustus 21, 2016, 08:25:20 AM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
245 Dilihat
Tulisan terakhir Pebruari 18, 2017, 05:42:57 AM
oleh Kang Asep

Ilmu Logika

Proposisi Syllogisme Kupas Logika TTS

Meditasi

Menenangkan Pikiran Mengembangkan Kekuatan-Kekuatan